ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ  

 ПОСТАНОВА          

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ          


 10 лютого 2011 р.                                                                                    

№ 53/189  


Вищий  господарський  суд  України  в  складі  колегії  суддів:


Могил С.К. –головуючого,


Бернацької Ж.О. –доповідача,


Борденюк Є.М.,

розглянувши касаційну скаргу



товариства з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест"

на рішення

господарського суду міста Києва від 20.09.2010

та постанову

Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2010

у справі

№ 53/189

за позовом

товариства з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест"

до

товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро індивідуальних рішень"

про

стягнення 111382,54 грн.


за участю представників сторін:

від позивача: Багнюк М.І.,

від відповідача: Коваль М.О.,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро індивідуальних рішень" про стягнення 111382,54 грн., посилаючись на невиконання відповідачем (генеральний підрядник) зобов’язань з оплати за  договору підряду №ВГ-ПР-5 від 02.12.2008.

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.09.2010 (суддя Грєхова О.А.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2010 (колегія суддів: Кропивна Л.В. –доповідач, Поляк О.І., Чорна Л.В.) у справі № 53/189 в задоволенні позову відмовлено повністю.

Судові рішення мотивовані тим, що на підставі заяви відповідача від 01.06.2010 та статті 601 Цивільного кодексу України відповідачем зараховано в рахунок погашення взаємної заборгованості між сторонами 105035,01 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 20.09.2010,  постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2010 у справі № 53/189 та прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог. Касаційна скарга обґрунтована тим, що судами першої та апеляційної інстанцій неправильно застосовані норми матеріального права та порушені норми процесуального права.

Заслухавши суддю-доповідача Бернацьку Ж.О., пояснення представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Господарськими судами попередніх інстанцій встановлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро індивідуальних рішень"  (генеральний підрядник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест" (підрядник) 02.12.2008 укладений договір підряду № ВГ-ПР-5, відповідно до умов якого сторони погодили, що генеральний підрядник доручає, а підрядник зобов’язується, згідно з виданою робочою документацією та узгодженою договірною ціною, керуючись будівельними нормами, на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами виконати комплекс робіт, в обсягах визначених цим договором (пункт 2.1); вартість комплексу робіт, що виконується підрядником згідно умов даного договору, визначається на підставі договірної ціни (додаток № 1 до даного договору); підрядник щомісячно, протягом 3-х робочих днів з моменту отримання оплати за фактично виконані роботи за розрахунковий місяць згідно пункту 3.10.3  договору перераховує на розрахунковий рахунок генерального підрядника вартість генпідрядних послуг, передбачених пунктом 7.2. договору у розмірі 3% від вартості виконаних робіт, що визначається, відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) (пункт 3.8);  договірна ціна є твердою і включає в себе вартість обладнання, а також всі інші витрати підрядника, необхідні для виконання комплексу робіт за даним договором, та становить 1642485,63 грн. з ПДВ; підрядник в строк до 25-го числа кожного місяця подає генеральному підряднику план фінансування на наступний місяць. Генеральний підрядник в строк до 12 числа розрахункового місяця сплачує підряднику аванс у розмірі 50% від вартості робіт вказаної в плані фінансування робіт на розрахунковий місяць (пункт 3.10.2.); оплата фактично виконаних робіт за розрахунковий місяць за вирахуванням сплаченого авансу здійснюється генеральним підрядником протягом 10-ти робочих днів з моменту підписання сторонами акта приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) та надання виконавчої документації, які подаються підрядником до 25-го числа звітного місяця (пункт 3.10.3); для виконання підрядником грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.8. та пунктом 3.9. договору та виконання генеральним підрядником грошових зобов’язань, передбачених пункт 3.10.3. договору сторони мають право підписати угоду про зарахування зустрічних вимог (пункт 3.10.4); початок та строки виконання робіт визначаються графіком виконання робіт (додаток № 2 до договору) (пункт 4.1); роботи виконані за договором приймаються генеральним підрядником за якісними та кількісними показниками (обсяги робіт) за актом приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) в порядку та у строки, згідно договору. Акт приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) готуються підрядником та надають на підписання генеральному підряднику до 25-го числа звітного місяця, завізовані керівником будівництва, що призначається генеральним підрядником та представником органу Державного  архітектурно-будівельного контролю  (ДАБК). Генеральний підрядник протягом 3-х робочих днів перевіряє надані документи та підписує їх або надає мотивовану відмову від підписання (пункт 8.1).

Між товариством з обмеженою відповідальністю "Архітектурне бюро індивідуальних рішень" та товариством з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест" 25.01.2010 укладена додаткова угода № 23 до договору № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008, відповідно до якої сторони погодили, що у зв’язку з доповненням комплексу робіт за договором підряднику доручається виконання комплексу додаткових робіт (пункт 1); загальна вартість додаткових робіт за цією додатковою угодою визначається відповідно до договірної ціни (додаток № 1 до цієї додаткової угоди) та складає 16870,32 грн. з ПДВ. (пункт 2); договірна ціна, вказана у пункті 3.1 договору підлягає корегуванню на загальну вартість додаткових робіт за цією додатковою угодою і складає 9383590,82 грн. з ПДВ (пункт 3).

Господарськими судами встановлено, та не оспорюється сторонами, що відповідно до умов договору № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008 позивачем  виконано на користь відповідача підрядні роботи загалом на суму 9383590,96 грн., що підтверджується підписаними сторонами та посвідченими печатками сторін актами приймання виконаних робіт та довідками про вартість виконаних підрядних робіт. Відповідач частково розрахувався з позивачем за договором № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008, несплаченою залишилась заборгованість у розмірі 105034,96 грн.

Відповідач 01.06.2010 направив позивачу в порядку статті 601 Цивільного кодексу України заяву про зарахування зустрічних однорідних вимог, обґрунтовуючи заяву тим, що відповідно до умов договору № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008 у позивача наявна непогашена заборгованість в сумі 180062,66 грн. з оплати згідно  пункту 3.8. договору вартості наданих генпідрядних послуг,  а тому в порядку статті 601 Цивільного кодексу України підлягають частковому зарахуванню зустрічні однорідні грошові вимоги відповідача до позивача на суму  105035,01 грн. по договору підряду № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно статті 601 Цивільного кодексу України, зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

Отже, заява однієї сторони про зарахування зустрічної однорідної вимоги є одностороннім правочином, який має наслідком припинення зобов'язань.

Таким чином, на підставі заяви від 01.06.2010 та статті 601 Цивільного кодексу України відповідачем правомірно зараховано в рахунок погашення взаємної заборгованості між сторонами 105035,01 грн.

Посилання позивача на те, що він немає заборгованості перед відповідачем, оскільки не підтверджується первинними документами, на думку колегії суддів, є необґрунтованою, виходячи з наступного.

Згідно пункту 3.8. договору № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008, підрядник щомісячно, протягом 3-х робочих днів з моменту отримання оплати за фактично виконані роботи за розрахунковий місяць, відповідно до пункту 3.10.3 договору перераховує на розрахунковий рахунок генерального підрядника вартість генпідрядних послуг, передбачену пунктом 7.2.  договору у розмірі 3% від вартості виконаних робіт, що визначається відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в).

Враховуючи, що вартість виконаних робіт за договором становить 9383590,96 грн., вартість 3% генпідрядних послуг становить 281507,73 грн. Оскільки сума послуг генерального підряду в розмірі 61120,78 грн. сплачена позивачем,  сума в розмірі 40324,31 грн. зарахована сторонами в рахунок зменшення заборгованості відповідача перед позивачем, отже вартість неоплачених генпідрядних послуг становить 180062,64 грн.

Пунктом 3.10.4 договору № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008 передбачено, що для виконання підрядником грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.8. та пунктом 3.9. договору та виконання генеральним підрядником грошових зобов’язань, передбачених пунктом 3.10.3. договору сторони мають право підписати угоду про зарахування зустрічних вимог.

Укладаючи договір підряду № ВГ-ПР-5 від  02.12.2008, сторони не погодили в ньому умов про обов’язкове складання актів приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), а лише передбачили порядок та строк сплати вартості генпідрядних послуг.

Оскільки строк сплати позивачем наданих відповідачем генпідрядних послуг настав (пункт 3.8. договору), відмова позивача у здійсненні зарахування зустрічних однорідних вимог є безпідставною.   

З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції, колегія суддів вважає, що під час розгляду справи фактичні її обставини були встановлені місцевим та апеляційним господарськими судами на підставі всебічного, повного і об’єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду відповідають цим обставинам, їм надана належна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Будкомплексінвест" на рішення господарського суду міста Києва від 20.09.2010 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2010 у справі № 53/189 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду міста Києва від 20.09.2010 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2010 у справі № 53/189 залишити без змін.


Головуючий, суддя

Могил С.К.


Судді:


Бернацька Ж.О.



Борденюк Є.М.